VASELINE Aleo Fresh 600 ml - Vaseline Aleo Vera 600 ml

Vaseline Aleo Vera 600 ml UPC: 305213093000
Vaseline Aleo Vera 600 ml UPC: 065656915245