BLISTEX Lip Medex 0.25g - Blistex Lip Medex 0.25oz(7g) (Pack of 12 pcs )

Blistex Lip Medex 0.25oz(7g) UPC: 04138891
Blistex Lip Medex